Header image
             

 

Konspekt zajęć w integracyjnej klasie drugiej


prowadząca Katarzyna Reluga - Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi MazowieckiejKrąg tematyczny:Zima w pełni.

Temat zajęć:Zimowe zabawy

Treści działań edukacyjnych:
Ciche czytanie ze zrozumieniem opowiadania "Zimowe zabawy". Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z opowiadaniem; wyszukiwanie fragmentów opowiadania. Dobieranie zdań rozkazujących do odpowiednich obrazków. Rozmowa o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych. Układanie i zapisanie zdań z rozsypanek o konieczności zachowania ostrożności podczas zabaw zimowych. -piewanie piosenki "Sanna". Zabawa rytmiczno - ruchowa.

Cele/Uczeń:
    - czyta cicho ze zrozumieniem (wszyscy uczniowie)
    - odpowiada na pytania (wszyscy uczniowie)
    - podkreśla wybrane fragmenty opowiadania (uczeń)
    - dobiera zdania do ilustracji (uczennice)
    - układa zdania z rozsypanek wyrazowych
     (wszyscy uczniowie)
    - śpiewa piosenkę (wszyscy uczniowie)
    - tworzy akompaniament perkusyjny (wszyscy uczniowie)
    - rozróżnia bezpieczne i niebezpieczne zabawy zimowe
      (wszyscy uczniowie)
    - dba o bezpieczeństwo zabaw (wszyscy uczniowie)


Metody:
    - podająca: rozmowa, wyjaśnienie, pogadanka
    - eksponująca: pokaz
    - praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe, praca z tekstem, zabawa darmowa


Formy: praca indywidualna, praca w parach, praca zbiorowa

Środki dydaktyczne: wykreślanka z hasłem, karty pracy, tekst "Zimowe zabawy", rozsypanki wyrazowe, historyjki obrazkowe, instrumenty perkusyjne, zdania z lukami, ilustracje dzieci, imiona dzieci (na tablicę).

Przebieg zajęć.
1.Wprowadzenie uczniów w tematykę zajęć - wykreślanka.
    - Wklej wykreœlankę do zeszytu.     - Przeczytaj polecenie.
    Z rozsypanki wykreśl wszystkie litery "ó".
    Zapisz hasło, które utworzą pozostałe litery.

    ZÓIMOÓWÓÓEZÓAÓBAÓÓWÓY
     Hasło:Zimowe zabawy.
     - Odczytaj hasło i zapisz je.

2. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu "Zimowe zabawy".

       Uczeń

    Uważnie przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj wszystkie polecenia.
    - Podpisz imionami dzieci z opowiadania.
    - Który bałwan został ulepiony przez Krzysia, a który przez Marcina?
    Uzupełnij zdania pod rysunkami.
    - Podkreśl w opowiadaniu zdania, w których znajdziesz odpowiedź na
       podane pytania.
    1.Co Janek zabrał ze sobą?
    2. Jakš czapkę miała Marysia?
    3. Jaki szalik założył Jędrek?
    4. Co trzymali Krzyś i Marcin?

       Uczennica 1
    Uważnie przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj wszystkie polecenia.
    - Podpisz imionami dzieci z opowiadania.
    - Który bałwan został ulepiony przez Krzysia, a który przez Marcina?
    Uzupełnij zdania pod rysunkami.
    - Co dzieci będą robiły? Połącz linią chmurki w pary.

       Uczennica 2
    Uważnie przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj wszystkie polecenia.
    * Podpisz imionami dzieci z opowiadania.
    * Który bałwan został ulepiony przez Krzysia, a który przez Marcina?     Uzupełnij zdania pod rysunkami.
    * Kiedy toczy się akcja tego opowiadania? Podkreśl prawidłową odpowiedź.
    * Co dzieci będą robiły? Połącz linią chmurki w pary.

3. Sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu i poprawności wykonania poleceń.

       Uczeń, Uczennica 1, Uczennica 2
    - Dobierz imię do właściwej postaci z opowiadania.
    - Powiedz, którego bałwana ulepił Krzyś, a którego Marcin.

       Uczeń
    - Odczytaj fragmenty opowiadania będšce odpowiedzią na podane pytania.

       Uczennica 1
    - Powiedz, kiedy toczy się akcja tego opowiadania.

       Uczennica 1, Uczennica 2
    - Odczytaj zdania z chmurek.

4. Śpiewanie piosenki "Sanna".
    - śpiewanie piosenki
    - ilustrowanie piosenki ruchem i grą na instrumentach

5. Zabawa rytmiczno - ruchowa, reagowanie na dźwięki
    instrumentów perkusyjnych.
    - naśladowanie jazdy na łyżwach na dźwięk trójkąta
    - naśladowanie jazdy na nartach na dźwięk tamburyna

6. Układanie hasła o zachowaniu ostrożności podczas zabaw zimowych.

       Uczennica 1
   Zamaluj ukryte wyrazy.
   Napisz zdanie w zeszycie.

       Bądź ostrożny podczas zabaw!


       Uczeń, Uczennica 2
   Zamaluj wyrazy i sylaby przy właściwych odpowiedziach.
   Zamalowane wyrazy i sylaby utworzą hasło.
tak pytanie nie
Bądź Czy Janek pobiegł z nartami na górkę? Ja
nek Czy Marysia założyła żółtą czapkę? ostro
żny Czy Jędrek założył szalik w pasy? Mar
cin Czy Marcin przyszedł z sankami? pod
Ma Czy Krzyś jeździł na łyżwach? czas
za Czy Marcin i Krzyś lepili bałwanka? ry
baw! Czy dzieci bawiły się dobrze? sia


   Odczytaj hasło i zapisz je w zeszycie.

7. Dobieranie zdań rozkazujących do odpowiednich rysunków.

       Uczeń, Uczennica 1, Uczennica 2
   - Dobierz właściwe zdania do rysunków.

    rysunek 1           rysunek 2           rysunek 3


   Nie rzucaj twardymi śnieżkami!
   Nie zjeżdżaj z górki na sankach i nartach w pobliżu jezdni!
   Nie ślizgaj się na zamarzniętych rzekach i stawach!

8. Rozmowa o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych.
    - Przyjrzyj się obrazkom. Napisz tak tam, gdzie dzieci bawią się
      bezpiecznie, a nie, gdzie są narażone na wypadek lub przeziębienie.
9. Układanie zdań z rozsypanek o konieczności zachowania ostrożności
     podczas zabaw zimowych.
    - Odczytanie wyrazów.
    - Ułożenie zdań.
    - Zapisanie wybranego zdania w zeszycie.

       Uczeń, Uczennica 2

    sankach      pobliżu      Nie      w      jezdni!      zjeżdżaj      na

    Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni!

    nie    Nigdy    stawach,    ślizgaj    zamarzniętych    się    na    jeziorach
    i    rzekach!

    Nigdy nie ślizgaj się na zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach!

    zbitymi    baw    się    śnieżnymi!    mocno    Nie    kulami

    Nie baw się mocno zbitymi kulami śnieżnymi!

       Uczennica 1
    Z rozsypanek ułóż zdania o konieczności zachowania ostrożności podczas
    zabaw zimowych. Zapisz je.(karta pracy)

    ślizgaj    się    rzekach    Nie    na    zamarzniętych    i    stawach!

    Nie ślizgaj się na zamarzniętych rzekach i stawach!

    rzucaj    Nie    śnieżkami!    twardymi

    Nie rzucaj twardymi śnieżkami!

    zjeżdżaj    Nie    z górki    w pobliżu    na sankach    i    nartach    jezdni!

    Nie zjeżdżaj z górki na sankach i nartach w pobliżu jezdni!

10. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.

     Korzystajšc z wyrazów pomocniczych, uzupełnij zdania.

    Janek pobiegł z (czym?)..... na górkę.

    Marysia (co zrobiła?)..... czerwoną czapkę z pomponem.

    Jędrek założył (jaki?)..... szalik w czerwono-granatowe (co?)..... .

    Marcin przyniósł starą (co?)..... , a Krzyś stary (co?)..... .    Wyrazy pomocnicze:
    - nartami
    - założyła
    - wełniany
    - pasy
    - miotłę, garnek

11. Podsumowanie zajęć.